T. C. Lang
Misztikus, szerelmes regény,

avagy mese felnőttteknek
 
 


JATÉKSZABÁLYZAT

1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat Lang Tünde (továbbiakban: Szervező) által kezelt http://www.tclang.hu weboldalon futó a "Lámpás" nyakláncért meghirdetett "Születésnapi nyereményjáték"-ra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az alább ismertetett feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
- A Játékban részt vehet minden olyan 16 éven felüli természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki vállalja, hogy kisorsolása esetén magyarországi szállítási címet ad meg.
- Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
- Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
- A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
- Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
- A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete
A Játék időtartama: 2017.06.25.-07.02. 23:59
Sorsolás: 2017. július 3.
Nyertesek száma: 1
Nyeremény: 1db Lámpás nyaklánc
Eredményhirdetés: 2017. július 3.
A játék menete: A játékosok feladata a feltett kérdést helyesen megválaszolni az űrlapon keresztül a megjelölt időpontig.
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező weboldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.
A nyertes a helyes válaszadók közül manuális sorsolással, véletlenszerűen kerül kiválasztásra.

4. Nyeremények, nyertesek
A Játék során a nyertes(ek) között a 3. pontban részletezett nyeremény(ek) kerül(nek) kisorsolásra.
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyertest kézi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.
A nyertesek nevét a Szervező weboldalán és Facebook-oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.
A Szervező fenntartja magának jogot Pótnyertes(ek) sorsolására, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertes hirdetése helyett/annak kiesése esetén a díj egy későbbi játék során kerül kisorsolásra.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
- ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
- ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
- jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

5. Nyertesek értesítése
A nyertessel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, nem jogosult a díjra. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel e-mailben egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
- hozzájárulását adja ahhoz hogy hírlevelet fogadjon a Szervezőtől, amit a hírlevélben szereplő leiratkozó linkre kattintva bármikor lemondhat.
- hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.
A nyertes címét a Szervező kizárólag a nyeremény kézbesítéséhez használja, majd azt a nyeremény sikeres átadása után törli.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79464/2014.

9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Vissza


 
 
Copyright 2013-2018. T. C. Lang
Szerzői jogok-Adatvédelem-ÁSZF-Impresszum